Dodanie nowej ścieżki w obszarze nie publiczne

Dodanie nowej ścieżki w obszarze niepubliczne obejmuje kroki:

Potrzeba stworzenia nowej trasy może wynikać z pomysłu Użytkownika jak i potrzeby nowej trasy zgłoszonej przez Zarząd RATs:
:motorcycle: W przypadku zgłoszenia pomysłu przez Użytkownika przed przystąpieniem do działania pomysł mu zostać sprawdzony przez Redaktora (punkt 1.)
:motorcycle: W przypadku zgłoszenia potrzeby uzupełnienia danego obszaru zgłoszonej przez Zarząd i konsultacjach z Redaktorem wyznacza on chętnych do stworzenia trasy (Punkt 2.)

1. Wstępną weryfikację pomysłu przez Redaktora, w przypadku posiadania zbliżonej trasy, lub braku potrzeby posiadania zgłoszonej trasy Redaktor może odrzucić pomysł na trasę.
2. Redaktor wyznacza chętnego Użytkownika do przygotowania trasy.
3. Użytkownik wybiera ciekawe punkty do zobaczenia.
4. Użytkownik przygotowuje zarys ścieżki w gpx studio.
5. Użytkownik zakłada nową ścieżkę na forum ze statusem: Koncepcja.
6. Użytkownik przygotowuje ścieżkę przed pojechaniem w trasę. Również od strony legalności.
7. Użytkownik zamieszcza na forum gpx trasy.
8. Kartograf weryfikuje legalność ścieżki:
8a. Jeżeli w trasie nastąpiły fragmenty nielegalne lub niepewne zwraca trasę do Użytkownika, w celu przygotowania skorygowanego gpx. Przekazanie trasy do ponownej akcji użytkownika skutkuje zmianą statusu trasy na Koncepcja. Po ponownym opracowaniu trasy Użytkownik przekazuje ją do ponownej weryfikacji ze statusem Dla Kartografa.
8b. Jeżeli w trasie nie wystąpiły żadne problemy przekazuje ją do Zwiadowcy, zmieniając jej status na: Dla Zwiadowcy.
9. Zwiadowca lub zaawansowany Użytkownik objeżdża trasę - jeżeli była poprawna przekazuje ją do Redaktora ze statusem dla Redaktora. Jeżeli jednak wystąpiły w niej objazdy:

:motorcycle: UWAGA !!! :motorcycle:
Jeżeli w trasie wystąpiły objazdy Zwiadowca:
10.Przekazuje trasę do Kartografa, który weryfikuje ją od strony legalności. Kartograf po decyzji o legalności objazdów przekazuje trasę do Redaktora celem udostępnienia ścieżki w obszarze legalnym (Punkt 13).
11.Przekazuje trasę ponownie do Zwiadowcy ponieważ wyznaczone przez niego objazdy nie są legalne, zmieniając status ścieżki na: Dla Zwiadowcy.
12.Zwiadowca lub wyznaczony Użytkownik weryfikują ponownie objazdy i przekazują trasę do ponownej decyzji o objazdach.

13. Redaktor udostępnia trasę w obszarze legalnym.

:motorcycle: UWAGA !!! :motorcycle:
14.Jeżeli trasę przygotowywał użytkownik o średnim poziomie uprawnień Admin Forum podnosi mu poziom uprawnień do Użytkownika pełnego.